Zajímavosti a novinky pro děti i rodiče

Zápisy do prvních tříd a co vše musí děti umět

Datum přidání: 18. 1. 2017

V letošním roce se budou zápisy budoucích prvňáčků konat na všech základních školách od 1. – 30. dubna 2017. Víte, kdy má dítě správně nastoupit do školy, kdy můžete požádat o odklad nebo naopak? A co vše by mělo umět?

 

Máme doma budoucího prvňáčka?


Přesný výklad, kdy je správný čas na nástup do školy najdete na stránkách ministerstva školství…

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. Zdroj: msmt.cz

 

Odklad školní docházky


Pokud si myslíte, že i když vaše dítě dosáhlo požadovaného věku, ale ještě není pro nástup do školy dostatečně vyspělé, musíte písemně požádat v době zápisu o odklad. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zdroj: msmt.cz

Mohlo by vás zajímat: Psací potřebyŠkolní desky a boxyŠkolní penályŠkolní sety, Školní tašky a batohy

 

Co vše musí budoucí prvňáček umět


Dítě musí být dostatečně „vyzrálé“. Kromě základních počtů, podpisu, komunikace (správně mluvit, nejen vyslovovat, ale mluvit ve větách), by mělo mít odpovídající fyzičku a rozvinutou sociální oblast, například při odloučení nebo zvládnout prohru. Také musí umět logicky uvažovat.

Přesný výčet věci, co vše musí dítě zvládnout, najdete na stránkách msmt.cz. Jde o dokument DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU. Může sloužit jako pomůcka, co dítě ještě naučit nebo vypilovat k dokonalosti

 

1.  Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

  • např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, svlékne se, zaváže si tkaničky, používá příbor, umí se vysmrkat, postará se o své věci…

 

2.  Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

  • zvládá odloučení od rodičů, vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas, nemá výrazné výkyvy nálad, dodržuje dohodnutá pravidla…

 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

  • dovede vyprávět příběh, užívá správně rodu, čísla, času, aj., pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno, spolupracuje ve skupině…

 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

  • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím, obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu…

 

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

  • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé), vytleskává slabiky ve slově, najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily…

 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

  • ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet, rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)…

 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

  • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.), pamatuje si říkadla, básničky, písničky, přijme úkol či povinnost…

 

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

  • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se), navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, k ostatním dětem se chová přátelsky…

 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

  • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení, vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí

 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

  • vyzná se ve svém prostředí, ví, kde bydlí, kam chodí do školky, umí telefonovat, vyřídit, vzkaz zvládá, ví, jak se má chovat, přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné, uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí…

 

Kompletní výčet dovedností najdete na webu msmt.cz

 

Co vše je nutné k zápisu najdete na stránkách vaší vybrané školy. Většinou se jedná o rodný list dítěte, zdravotní průkaz a OP rodiče (zákonného zástupce).

Podobné články

Mgr. Eva Kolesová

Píše Mgr. Eva Kolesová

Jak pomoci dítěti s nácvikem správné výslovnosti - hláska Ř

Hláska Ř se spontánně vyvíjí mezi pátým až sedmým rokem věku. Důležitým předpokladem pro správný vývoj hlásky Ř je správná tvorba hlásky R. Občas se stává, že některé děti umí správně vyslovovat hlásku Ř, ale hláska R se nedaří. Celý článek

Jak motivovat děti k tomu, aby je jejich koníčky bavily?

Nadchnout děti pro nějakou novou aktivitu je celkem snadné. Každé správné dítě je zvídavé a rádo poznává nové věci. Dalším krokem však je, aby potomek u vybraného koníčku zůstal a nadšení mu vydrželo. Celý článek

Mgr. Eva Kolesová

Píše Mgr. Eva Kolesová

Jak pomoci dítěti s nácvikem správné výslovnosti hlásek CSZ

Ke správnému nácviku výslovnosti hlásek CSZ je potřeba naučit dítě, přirozeně stisknout zuby na sebe, rty zaostřit do úsměvu a špičku jazyka opřít o spodní zuby. Špička jazyka by měla být stočená směrem dolů. V tomto postavení zkoušíme napodobovat zvuky... Celý článek

Komentáře